Seæanje u kamenu

880,00дин.

Hajke Karge (Heike Karge) roðna je 1970. godine u Švedtu (Schwedt) na Odri.  Završila je studije  istorije i sociologije i  s posebnim naglaskom na prouèavanju jugoistoène Evrope. Doktorsku disertaciju o kulturi seæanja u Jugoslaviji odbranila je 2006. godine na Evropskom institutu za visoko obrazovanje u Firenci (European University Institute).  Zaposlena je kao profesorka istorije na Univerzitetu u Regensburgu. Glavno podruèje njenog nauènog rada je kulturna i društvena istorija XIX i XX veka. Pored tematike vezane za seæanja na rat u jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru, interesuje se za problem uticaja ratova na razvoj društvenih predstava o zdravlju i bolesti i normalnosti  i devijantnosti.  Njen postdoktorski rad (habilitacija) posveæen je  istraživanju ovog problema na primeru  Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata  na južnoslovenskom prostoru. Predgovor: Kada trenutno stanje zemalja naslednica Jugoslavije postane tema društvenih nauka, politikologije ili medijskih studija, obièno se negde u pozadini odmah èuje: “memory matters” (“seæanje je važno”). Razlog za to je što se smatra da su u vreme pred raspad Jugoslavije, i tokom rata, osobenosti jugoslovenskog pamæenja i zaboravljanja, kao i seæanja na Drugi svetski rat, koja su bila pod patronatom države i koje je država ogranièavala, u presudnoj meri uticale na politièku retoriku i ideološke manipulacije. Ali uprkos svemu tome, dosad nije bilo pokušaja da se napravi obuhvatna empirijska analiza socijalnih praksi koje su tokom èetiri decenije bile karakteristiène za naèin na koji se èuvalo seæanje na rat, i za to kako se rat pamtio u Jugoslaviji. Naprotiv, èesto se olako – upravo pod utiskom ratova u kojima se jugoslovenska država raspadala poèev od 1991. godine – zakljuèuje da je kolektivno pamæenje u Jugoslaviji u doba socijalizma bilo “zamrznuto”.

Шифра производа: c2a137513155 Категорија:

Подаци о књизи

Autor

Izdavač

Godina izdanja

ISBN

Format

Broj strana

Pismo

Povez

Jezik originala

Prevodilac