Iskorak u područje Markovog evanđelja

660,00дин.

Sadržaj: Sadašnjost traži novo razumevanje događaja u Pale­stini; za duhovnog istraživača je bitno saznavanje putem Akaša-hro­nike; upoznavanje sa misijom bodi­sa­tvi otvara Zapadu nove vidike za razumevanje pitanja Hrista/ Skromnost u saznanju i prirodni smisao duše za isti­nu; opa­žanje „ja” i predstava o „ja”; uslov za duho­vno istraživanje je objektivnost i apsolutna nezainteresova­nost za sebe; hrišćan­stvo je bilo stvar verovanja a mora da postane stvar znanja/ Linija silaznog razvoja ide do Misterije na Golgoti; postoji tendencija da se to silaženje produži do u naše vreme; tenden­cija naviše je još na svom poče­tku i neprekidno su joj potrebni podsticaji; o današnjoj psihologiji/ Evan­đelja kao knjige posvećenja; znače­nje­ krštenja Isusa na Jordanu u svetskoj istoriji; zahvatanje lju­dskog „ja” (indi­vidualnog duhovnog bića) u čove­kove duševne snage/ Nešto o velikom zakonu ljudskog i kosmičkog raz­voja; dve moćne kulturne struje u duhovnom napre­do­vanju čovečan­stva; suština i način delovanja veli­kih vođa čovečanstva po­kazuju se najbolje na pri­me­ri­ma Bude i Zaratustre; unutarnji put misti­čnog uronjavanja i tako­zvani severni put i njihovo sjedi­nja­vanje/ O Sinu čovečjem i Sinu božjem/ Odnos čovekovog duhovnog i duševnog prema njego­vim članovima; naročita veza sistema žle­zda prema eterskom telu i nervnog sistema prema astralnom telu; delovanja oživljava­jućih i uništava­ju­ćih snaga u ljudskom životu; „ja” dolazi u neku vrstu magičnog odnosa prema okolnom sve­tu i sao­se­ćanju i sažaljenju, sapatnji; o stva­ranju ozdravlju­ćeg dejstva/ Put ideje u spoljašnji makrokosmos; pripre­manje doga­đa­ja u razvoju sveta; put duše kroz veliki svet; buduće vaskr­se­nje makrokosmičkog u čo­ve­­kovoj duši; vaskr­senje u „ja”/ O prelaznim epohama i reorganizovanju ideja; veza izme­đu Hrista i Jahvea; uzlazni i silazni put u lju­dskom zemalj­skom razvoju; evropska nauka i arabi­zam; Jahveova mono­te­­istička religija se po­novo javlja u Mu­hamedovoj religiji, ali značajno pro­žeta haldejskim i egipatskim uticajima; sa impul­sima koji dolaze iz budizma dolazi novi svet poj­mo­va; danas hrišćans­tvo i budizam hoće da se sliju u jedno; o rozenkroj­cer­skoj duhovnoj nauci/ Svako stvaranje ima večnu vrednost i sjedinjuje se sa duho­v­nim; rozenkrojcerska struja vodi svoje poreklo iz atlants­kih mis­terija i prožima mudrost svetih hramova u narednim kul­turama; veza između pesa­ma i bajki ranijih vekova i kasnijeg duhovnona­učnog shvatanja tajni.

Шифра производа: 906ac83935d0 Категорије: , ,

Подаци о књизи

Autor

Izdavač

Godina izdanja

ISBN

Format

Broj strana

Pismo

Povez

Prevodilac