Antropologija globalizacije

990,00дин.

Mark Abe­les (Marc Abél?s) je fran­cu­ski et­no­log i po­li­tiè­ki an­tro­po­log. Mentor u radu na doktorskoj tezi bio mu je Klod Levi-Stros.  Od 1979. do 1995. godine radio je kao  rukovodilac istraživanja  u Laboratoriji socijalne antropologije  u Parizu, a 1995. godine u tom gradu osnovao je La­bo­ra­to­ri­ju za an­tro­po­lo­gi­ju druš­te­nih usta­no­va i or­ga­ni­za­ci­ja (LA­I­OS) i bio njen direktor do 2010. godine.  Danas je Abeles direktor Francusko-argentinskog centra u Buenos Airesu.  U Biblioteci XX vek  2001. godine objavljena je i Abelesova  Antropologija države/, takoðe u prevodu Ane A. Jovanoviæ. U pet  poglavlja ove knjige (Od ekonomije do antropologije, Antropologija suoèena sa globalizacijom, Globalizacija i politièki aspekt,  Nasilje u globalizaciji i  Migracije, graðanska prava i civilno društvo) Abeles  daje pregled tema  kojima se bavi svremena kritièka antropologija globalizacije i analizira probleme sa kojima se  tako usmerena antropologija suoèava. „Jedan od najupeèatljivijih vidova modernosti je naèin na koji se svako od nas stalno kreæe izmeðu jedne i druge ravni, izmeðu lokalnog i globalnog. Po svoj prilici, upravo to èini antropologiju globalizacije opravdanom i umesnom; naime, ona iznutra hvata tu dijalektiku tako što ustanovljuje podruèja na kojima se èovekova zaokupljnost bliskim i svakodnevnim neposredno nadovezuje na njegov opažaj da pripada planetarno ustrojenom svetu. Ako antropologija i nije kadra da nam išta posebno saopšti o mondijalizaciji, ona zauzvrat može da nam osvetli globalizaciju kao višedimenzionalni proces gde prestaju da važe tradicionalni reperi, preoblikuje se splet odnosa izmeðu pojedinaènog i kolektivnog, a èovekov naèin mišljenja i delanja dubinski se menja diljem planete“. (Iz Pregovora)

Шифра производа: 463ef80722c8 Категорија:

Подаци о књизи

Autor

Izdavač

Godina izdanja

ISBN

Format

Broj strana

Pismo

Povez

Jezik originala

Prevodilac